Pisanie o pisaniu

Wpisy

 • czwartek, 17 maja 2018
  • Streszczenie pracy

   Streszczenie pracy składa się ze wszystkich elementów (wstępu, celu badań, opisu metod, wyników z dyskusją i wniosków), tak jak pełna praca, ale może mieć zaledwie do 1000 znaków. Nie należy unikać wartości liczbowych i podać chociaż te najważniejsze. W streszczeniu nie ma miejsce na cy­tacje, tabele i ryciny.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   czwartek, 17 maja 2018 17:00
 • czwartek, 12 kwietnia 2018
 • środa, 07 marca 2018
  • Takie tam, różne...

   Cytaty w tekście pracy należy przedstawiać w cudzysłowie. Mogą pochodzić z różnych źródeł bibliografii.

   Przypisy powinny znajdować się na dole każdej strony pisane czcionką „10”, tytuły podajemy kursywą.

   Każdy rozdział (poza pierwszym) powinien zawierać część wprowadzającą, łączącą dany rozdział z poprzednim i nawiązującą do jego głównych tez oraz przedstawiającą cel i organizację danego rozdziału.

   Praca magisterska jest podsumowaniem studiów i obrazem umiejętności studentów w pisemnym wyrażaniu swoich poglądów naukowych. Jest też pierwszym stopniem ewentualnej kariery naukowej. Krótko mówiąc - jest czymś bardzo ważnym.

   Praca magisterska: - jest typem pracy promocyjnej, dającej absolwentowi tytuł zawodowy magistra zarządzania, - jest pracą samodzielną, kierowaną przez promotora, - podlega recenzji, - podlega obronie w trakcie egzaminu magisterskiego. Ponadto zaleca się, aby temat pracy był powiązany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia.

   Wstęp do pracy musi zawierać hipotezę naukową (np. wykorzystywane w praktyce bankowości prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów gwarantują zawsze pełny zwrot pożyczonych przez bank sum).

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   środa, 07 marca 2018 02:03
 • czwartek, 22 lutego 2018
  • Praca dyplomowa wymogi

   Praca DYPLOMOWA musi być napisana na komputerze. Znormalizowany tekst to czcionka Times New Roman, normalnej grubości, o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami wewnątrz paragrafu 1,5 wiersza, poszczególne akapity bez oddzieleń (0 pt), wcięcie pierwszego wiersza akapitu 25 pt, tekst automatycznie wyrównany do prawego i lewego marginesu (wyjustowany). Tekst opisowy (stosowany w opisach tabel, rysunków, przypisach, biografii) to czcionka Times New Roman, normalnej grubości, o rozmiarze 10 pt, odstęp między wierszami wewnątrz paragrafu pojedynczy (1,0 wiersza), poszczególne akapity bez oddzieleń (0 pt), wysunięcie pierwszego wiersza akapitu 25 pt, tekst automatycznie wyrównany do prawego i lewego marginesu (wyjustowany).


   Praca musi mieć format A-4, układ pionowy, ułożenie tekstu w jednej kolumnie, marginesy (zewnętrzny, wewnętrzny, górny i dolny) 70 pt (2,5 cm), dodatkowy wewnętrzny margines na oprawę 28 pt (1,0 cm). Nie zaleca się dzielenia wyrazów.


   Praca dyplomowa powinna mieć od 80 do 110 stron znormalizowanego tekstu. Do podanych wielkości nie wlicza się dodatków, aneksów i załączników.


   Praca dyplomowa powinna być drukowana według następujących zaleceń:

   1) strona tytułowa (według załączonego wzoru strony tytułowej);
   2) oświadczenie promotora pracy ; Oświadczenie autora pracy (według wzoru);
   3) streszczenie , tytuł pracy, słowa kluczowe w języku polskim (według wzoru);
   4) tytuł pracy, słowa kluczowe w języku angielskim (według wzoru);
   5) spis treści (według wzoru);
   6) treść pracy rozpoczynająca się wstępem (wprowadzeniem);
   7) ostatnia strona – wyrażenie zgody na publikowanie i na udostępnianie pracy w bibliotece (według wzoru)

   Punkty 1), 2), 3), 4), 5) i 7) należy drukować jednostronnie. Treść pracy musi być drukowana dwustronnie, numerację stron rozpoczyna się od wstępu (wprowadzenia).


   Praca musi być trwale zszyta, oprawiona w sztywną (twardą) okładkę (według wzoru), na wewnętrznej lewej stronie oprawy powinna być wklejona koperta w której należy umieścić wersję elektroniczną (płyta CD lub DVD) pracy, zapisaną jako jeden plik z rozszerzeniem .doc lub innym możliwym do otworzenia w programie Microsoft Word. Dodatkowo można dołączyć plik z rozszerzeniem .pdf . Nazwa pliku musi mieć następujący format NUMER ALBUMU-SKRÓT KIERUNKU-SKRÓT RODZAJU PRACY.doc. Skróty nazw kierunków innych niż pedagogika będą podane w Dziekanacie. Przykład nazwy pliku: 3658-PED.doc (student o numerze indeksu 3658, kierunku pedagogika). Nazwa pliku powinna być napisana dużymi literami, rozszerzenie małymi. Na płycie w sposób trwały (długopisem przeznaczonym do opisywania płyt CD) należy własnoręcznie umieścić następujące informacje: imię i nazwisko studenta, numer albumu, tytuł pracy dyplomowej. W przypadku pracy zbiorowej należy umieścić imiona, nazwiska i numery albumów autorów. Dołączona do pracy wersja elektroniczna musi być w 100% zgodna z wydrukiem pracy, przekazanym do dziekanatu. Pracę składa się w BOS w dwóch identycznych egzemplarzach.


   Obowiązek sprawdzenia czy praca dyplomowa spełnia wszystkie wymogi formalne, spoczywa na promotorze.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   czwartek, 22 lutego 2018 12:03
 • wtorek, 02 stycznia 2018
  • Tworzenie przypisów

   Publikacje zamieszczone w czasopismach/wydawnictwach ciągłych (np. w zeszytach naukowych) powinny

   być zredagowane w przypisie w sposób następujący:

   12 Jarugowa A., Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego. Controlling i

   Rachunkowość Zarządcza w Firmie 2000, nr 1, s. 9.

   13 Ciak J., Ewolucja systemu podatkowego w latach dziewięćdziesiątych w Polsce. Roczniki Naukowe Wyższej

   Szkoły Bankowej w Toruniu 2001, R. 1, s. 189-200.

   Publikacje zamieszczone w gazetach powinny być zredagowane w przypisie w sposób podobny do

   obowiązującego dla czasopism, oprócz roku należy podać dzień, miesiąc oraz numer, np.

   14 Horbaczewski R., Gmina może się nie zgodzić na hazard na swoim terenie. Rzeczpospolita z 13 listopada

   2008, nr 256, s. c3.

   Przypis dotyczący aktu prawnego powinien wyglądać następująco:

   15 Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dz. U. 1998, Nr 137,

   poz. 887.

   Przykłady przypisów dotyczących materiałów niepublikowanych:

   16 Dudziak A., Perspektywy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu tożsamością biblioteki uczelnianej.

   Wykład inauguracyjny wygłoszony na konferencji naukowej „Public relations jako narzędzie kreowania

   wizerunku bibliotek”, zorganizowanej w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, w dniu 11

   maja 2006 r.

   17 Duda M., Sankcje podatkowe w podatku od towarów i usług, promotor: prof. dr hab. Jan Głuchowski. Lublin:

   Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2005, s. 45-95. Maszynopis pracy doktorskiej.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Tworzenie przypisów”
   Tagi:
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   wtorek, 02 stycznia 2018 11:12
 • piątek, 22 grudnia 2017
  • Recenzja pracy

   OCENA MERYTORYCZNA PRACY (razem 0–25)

   • Praca badawcza (naukowa)
   • 1.1. Zgodność treści pracy z jej tytułem i założonymi celami (0-2) 5
   • 1.2. Wartość naukowa omawianej problematyki, w jakim stopniu praca stanowi nowe ujęcie problemu, zaproponowane cele i hipotezy badawcze (0–3) 5
   • 1.3. Poprawność metodyki (0-3) 5
   • 1.4. Kompletność dokumentacji i czytelność przedstawienia wyników (0–3) 5
   • 1.5. Prawidłowość wyboru i stopień zaawansowania wykorzystanych technik obliczeniowych, poprawność obliczeń (0–4)   5
   • 1.6. Umiejętność interpretacji i wnioskowania (0–4) 5
   • 1.7. Obiektywizm i krytycyzm w dyskusji wyników (0–3) 5
   • 1.8. Ilość i jakość wykorzystanych źródeł (0–3) 5
   • Suma punktów oceny merytorycznej 5

   OCENA FORMALNA PRACY (razem 0–12)

   2.1. Układ pracy (struktura podziału treści, kolejność rozdziałów (0–2)  5

   2.2. Powtórzenia treści (tekst, ryciny, tabele) (0-2)  5

   2.3. Edycja (akapity, marginesy, odstępy, czcionka) (0-1)  5

   2.4. Poprawność doboru, czytelność, wykresów, rycin i tabel (0–4)  5

   2.5. Język (poprawność języka, styl, ortografia) (0-3)  5

   Suma punktów oceny formalnej  5

   1. Estetyka, pracochłonność, innowacyjność i inne elementy nie ujęte w ocenie (0–3) 5
   2. SUMA PUNKTÓW 5

   OCENA KOŃCOWA:

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   piątek, 22 grudnia 2017 11:50
 • czwartek, 14 grudnia 2017
 • czwartek, 23 listopada 2017
 • czwartek, 12 października 2017
  • STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ

   Zasady ogólne

   1. Zasady dotyczące pracy dyplomowej przyjęte zostały przez Radę Wydziału jako wiążące.
   1. Zasady dotyczące pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego reguluje rozdział 7 i 8 Regulaminu Studiów
   2. Praca dyplomowa pisana jest jednostronnie czcionką Times New Roman w formacie A-4.
   3. dla tekstu podstawowego stosuje się czcionkę o wielkości 12 punktów; interlinia 1,5 punktu, marginesy prawy oraz stopka i nagłówek po 2,5 cm, lewy 3,5 cm; justowanie obustronne,
   4. dla przypisów stosuje się czcionkę o wielkości 10 punktów, interlinia 1, justowanie obustronne.
   5. W pracy nie stosuje się podkreśleń oraz r o z s t r z e l e ń tekstu. Dopuszczalne są wyróżnienia kursywą bądź pogrubienia.
   6. Nie należy nawiasów okrągłych (...) zastępować prostymi – ukośnikami /.../. Komentarze własne, jeśli istotne dla pracy, typu tłumaczenie własne lub inne, winny mieć zapis [tłum. autor; lub tłum. J.K. ].
   7. Nawiasy, a także znaki interpunkcyjne należy pisać bez spacji np. (jako przykład), błędna jest forma ( jako przykład   ) lub ( np. ).
   8. Przy wprowadzaniu skrótów w pierwszym użyciu należy zastosować pełną formę,
    a dopiero w nawiasie w połączeniu ze sformułowaniem – np. Organizacja Narodów Zjednoczonych (dalej jako ONZ). Przy czym w tekście zwartym pracy przy stosowaniu skrótu nie używa się już nawiasu.
   9. Strony w pracy dyplomowej są numerowane od pierwszej strony spisu treści. Stosuje się układ wyśrodkowany, czcionka 12 punktów przy użyciu cyfr arabskich na oznaczenie numeru strony. Nie numeruje się strony tytułowej oraz oświadczenia.
   10. Tekst pracy należy pisać w czasie przeszłym oraz w formie bezosobowej, np. przeanalizowano, opisano, przedstawiono, ustalono itp. W pracy nie należy także posługiwać się zwrotami o charakterze żargonowym, kolokwialnym, gwarowym. Wyjątek stanowi cytowanie źródeł. Wówczas należy zaznaczyć poprzez przypis odautorski, iż cytowany tekst zachowuje gramatykę i ortografię oryginału, łącznie z ewentualnym błędami ortograficznymi, składniowymi i interpunkcyjnymi.
   11. Należy zachować objętościowe proporcje między rozdziałami, których nie może być mniej niż trzy. Każdy z nich rozpoczynać się winien na stronie nieparzystej pracy.
   12. Tekst pracy dyplomowej musi być spójny merytorycznie. Kolejne opisywane zagadnienia lub wątki powinny wyraźnie wiązać się ze sobą. Musi istnieć między nimi merytoryczna łączność.
   13. Opisywane w pracy (rozdziały, podrozdziały) kolejne kwestie, przykłady itp. powinny być od siebie oddzielone. Nowy wątek należy rozpoczynać od nowego akapitu. Akapit powinien zaczynać się jednolitym dla całej pracy wcięciem (zalecane 1,5 cm).
   14. Pracę należy konstruować tak, aby na końcu wersu (linijki tekstu) nie pozostawały pojedyncze znaki, jak: i, a, z, o. Należy także unikać pozostawiania na końcu wersu dwuznaków, dla przykładu: np., pt., św., ul., im, str. Dla przykładu Akademia im. Jana Długosza – całość nazwy musi znajdować się w jednym wersie, podobnie ul. A. Mickiewicza.
   15. W wersach nie można rozdzielać tytułów naukowych przypisanych nazwiskom, dla przykładu: fraza: prof. dr Jan Kowalski musi znajdować się w jednym wersie. Podobna zasada obowiązuje w przypadku imion świętych, dla przykładu św. Tomasz z Akwinu również musi znajdować się w jednym wersie. Tę samą zasadę należy stosować w zapisach stopni temperatury, zapisów geograficznych, stosowania określeń paragrafów, zapisów prawnych, dla przykładu 5oC, 7oB, 5, 30%, Dz.U. itp. W przypadku innych zapisów szczegółowych należy się kierować zasadami polskiej ortografii z aktualnego słownika ortograficznego.
   16. Niezgodne z zasadą jest pozostawianie inicjału lub inicjałów imion cytowanych autorów na końcu wersu, dla przykładu: J. Kowalski musi się znajdować w jednym wersie, podobnie jak J.K.P. Zieliński.
   17. W pracy licencjackiej lub magisterskiej należy stosować zasadę, iż w jednym akapicie dopuszczalne jest dzielenie wyrazów na końcu wersu nie więcej niż w trzech do czterech wersów. Należy pamiętać, iż nie należy dzielić nazwisk, złożeń wyrazowych. Jeśli nastąpi samoczynny podział wynikający z ułożenia tekstu, wówczas w wersie następnym drugi lub kolejny człon złożenia musi być poprzedzony myślnikiem, dla przykładu wyrażenie cywilno-prawny powinien mieć zapis taki cywilno- i w następnym wersie -prawnych.
   18. Zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi w uczelni stosuje się w każdym przypadku pełną nazwę miejscowości, dla przykładu Gorzów Wielkopolski, błędny jest zapis Gorzów Wlkp., jak i inne tego typu. Podobna reguła obowiązuje
    w stosowaniu zapisów nazw geograficznych, jak Ziemia Gorzowska, Ziemia Lubuska itp.
   19. Zapisy cytowanych źródeł, aktów prawnych oraz innych cytowań winny mieć postać dla przykładu: … jak chce ustawodawca norma stanowi: „Za wykroczenie….. itd.”, lub … jak chce ustawodawca: Za wykroczenie… Błędy jest zapis typu: „Jak chce ustawodawca „Za wykroczenie…”.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   czwartek, 12 października 2017 14:26
 • środa, 05 lipca 2017
  • PRZYPISY PRACY LICENCJACKIEJ

   Przypisy wskazują no źródło określonych danych, przedstawionych i cytowanych poglądów, stanowisk, refleksji, rozstrzygnięć, twierdzeń, hipotez, odkryć itp. Przypisy zawierają dodatkowy materiał polemiczny, analityczny i inny, wskazujący na złożoność tematu, punktów widzenia oraz na okoliczności i kryteria prezentowanej przez autora racji. Przypisy umieszcza się na dole strony. Powinny one mieć ciągłą numerację w każdym rozdziale. Każdy przypis zaczyna się dużą literą i kończy kropką. Dla jednoczesnego oznaczenia odnośnika i przypisu używa się wyłącznie cyfry. Numer przypisu podwyższony jest o pól stopnia (górny indeks).

   Przypisy (przypis) znajdujące się na tej samej stronie, co tekst podstawowy, który do nich odsyła, są oddzielone krótką linia poziomą zaczynającą się z lewej strony pod tekstem podstawowym. Przypisy pisane są pismem o stopień lub dwa mniejszym niż tekst podstawowy (wielkość czcionki 10 lub 11). Stosownie do zmniejszonej czcionki także odległość między wierszami jest mniejsza. Wszystkie odnośniki z tekstu na danej stronie powinny mieć swoje odpowiedniki we wszystkich odpowiadających im przypisach umieszczonych na tej samej stronie. Praca cytowana pierwszy raz musi być opisano dokładnie i całkowicie (zgodnie z ustalonymi wymogami), np. W. Budzyński, Techniki reklamy i public relafions, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1995, s. 25. Natomiast praca cytowana po raz drugi i każdy następny może być opisana za pomocą specjalnych form, do których zaliczamy łacińskie .Ibidem" używane powszechnie w formie skrótu „Ibid.". Formo Jbid." stosowana jest wyłącznie wtedy, gdy zachodzi potrzeba identycznego zacytowania w bezpośrednio następnym przypisie. Jeżeli „Ibid." dotyczy bezpośrednio tej samej strony, to nie podajemy ponownie jej numeru, o jeżeli innej, należy podać jej numer po zapisie „Ibid." i po przecinku. Jeśli autor powoływany jest w tekście wcześniej to stosujemy skrót „op.cit.", pochodzący od łacińskiego opera dlalo i oznaczający pracę już cytowaną np. W. Budzyński, op.cit., a jeżeli dodatkowo odnosimy się do innej, niż ostatnio wskazana, strony, należy dodatkowo po przecinku podać jej numer. Jeżeli autor napisał więcej niż jedno cytowane dzieło, to w kolejnych przypisach odnoszących się do jednego z nich możemy użyć wersji z nazwiskiem i pierwszym słowem (słowami) tytułu., np. Budzyński, techniki reklamy..., op.cit. (oraz ew. po przecinku z nowym numerem strony). Poza unikaniem powtórzeń i zmniejszaniem tekstu, skróty w przypisach używane są zazwyczaj w kontekście, w którym chodzi o wskazanie jakiejś pracy, jakiegoś poglądu, jakiegoś autora, jakiejś informacji, jakichś danych. Należą tu skróty jak np. „Zob." (- zobacz. Skrót fen wskazuje no bezpośrednie odniesienie źródeł, poglądów itp.), .Por." (-porównaj. Skrót ten wskazuje no potrzebę odzwierciedlenia pewnej relacji między ujęciem piszącego o poglądem cytowanym w pracy autorów. Może być on używany w podobnym celu także dla przedstawienia w dłuższym przypisie merytorycznej oceny dwóch lub kilku opisanych stanowisk). Do obligatoryjnych elementów cytowania konkretnej książki w przypisach należy określenie imienia i nazwiska autora (zazwyczaj podaje się pierwszą literę imienia lub imion i nazwisko), tytułu książki, nazwy wydawnictwu, miejsca i roku wydania pracy, numeru strony (stron).

   W przypadku, gdy książkę napisało wspólnie kilku autorów (autorstwo nierozdzielne), w pierwszym przypisie odnotowujemy ich wszystkich, np. M. Lasota, A. Rychlicka, A. Ryś, W. Stępień, Public relalions w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Yersalius", Kraków 2000, s. 32. W kolejnych można użyć tylko nazwisko pierwszego autora z formułą i inni, np. Losota i inni, Public relalions..., s. 32. W przypadku, gdy książkę napisało wielu autorów (co dotyczy zwłaszcza encyklopedii i proc podobnych), w przypisie nie odnotowujemy żadnego, zaznaczając jedynie osobę redaktora.

   W cytowaniu zwartych proc zbiorowych, no które składają się części kilku autorów (autorstwo rozdzielne) odnotowujemy imię i nazwisko autora danego rozdziału, wewnętrzny tytuł rozdziału, tytuł książki, w której rozdział jest zamieszczony z poprzedzającym dopiskiem „(w:)" oraz nazwisko redaktora z dopiskiem (Red.) przed nazwiskiem, nazwę wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz wskazanie strony.

   Przy cytowaniu opracowań zamieszczonych w czasopismach, tytuł opracowania piszemy kursywa, a nazwę czasopisma w cudzysłowie. Po nazwie czasopisma piszemy (bez uprzedniego przecinko) rok wydania, a następnie (po przecinku) numer, zeszyt lub tom, np. A. Kuk, Reklama na rynku alkoholi, „Rynki Alkoholowe" 2001, nr 3. Na końcu (po przecinku) oznaczamy stronę (strony). Zasady cytowania z gazet są zbliżone do zasad cytowania czasopism. Publikacje z gazet cytujemy podobnie jak publikacje z czasopism z tym, że zamiast określenia roku określa się dzień, miesiąc i rok. Przy podawaniu aktów prawnych najpierw podajemy pełna nazwę ustawy, uchwały, rozporządzenia, zarządzenia itp. władz administracji państwowej, samorządowei, resortowej itp. z określeniem dokładnej daty wydania, a następnie dokładne określenie dziennika (źródła), gdzie dana ustawo jes) zawarta.

   Przy przytaczaniu Internetu jako źródła w przypisie należy podać imię i nazwisko autora opracowania, tytuł, stronę, adres internetowy (http) oraz datę korzystania z tego źródła.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   środa, 05 lipca 2017 00:00

Kanał informacyjny

Jeśli potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy to polecam serwis pisanie.edu.pl - pisanie prac