Pisanie o pisaniu

Wpisy

 • niedziela, 13 marca 2016
  • Przykłady przypisów źródłowych

   (wydawnictwo zwarte):

   1. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, Warszawa 2000, s. 68.

   (artykuł w czasopiśmie):

   1. Pietrzyk, Traktat o Unii Europejskiej samorząd terytorialny, “Gospodarka Narodowa” 1993, nr 12, s. 37; L. Milski, Pieniądze i podatki, “Rzeczpospolita” 2002, nr 30. Nazwa czasopisma podawana jest drukiem prostym i wzięta w cudzysłów. Niedopuszczalne jest stawianie przed tytułem czasopisma [w:].

   (praca zbiorowa):

   1. Milewskiego (red.), Podstawy ekonomii, Warszawa 1999.

   (artykuł w pracy zbiorowej):

   1. Michałowski, Polska w OECD [w:] S. Parzymiesa i I. Popiuk-Rysińskiej (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 158. Uwaga! przed [w:] nie stosuje się żadnych znaków typu kropka, przecinek, średnik.

   (Podobny zapis powinien być stosowany w informacji źródłowej do rysunków, tabel, wykresów).

   W przypadku powtarzania się tego samego źródła w przypisach stosujemy zapis skrócony np. podczas cytowania tej samej pracy kilka razy po sobie:

   1 J. Kaliński, Gospodarka Polski w latach 1944-1989. Przemiany strukturalne, Warszawa 1995.

   2 Tamże, s. 34.

   W wypadku, kiedy cytujemy to samo źródło wspomniane kilka przypisów wcześniej używamy skrótu op.cit. lub dz. cyt. (op.cit. jest zawsze kursywą i bez spacji pomiędzy, dz. cyt. drukiem prostym i ze spacją). Uwaga – należy być konsekwentnym i jeżeli stosujemy op.cit., to w przypadku powtórzenia tego samego źródła w momencie cytowania kilka razy po sobie stosujemy ibidem. Jeżeli natomiast wybieramy wersje polską dz. cyt. (dzieło cytowane), to używać należy tamże, np.:

   1 G.W. Kołodko, Transformacja polskiej gospodarki: sukces czy porażka?, Warszawa 1992, s. 68.

   2 K. Żukrowska, Przygotowanie Polski do unii gospodarczo-walutowej [w:] S. Parzymiesa i I. Popiuk-Rysińskiej (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 265-266.

   3 G.W. Kołodko, op.cit., s. 27.

   Uwaga! Pomiędzy inicjałami imienia nie ma spacji.

   Jeżeli przeczytamy kilka opracowań tego samego autora, przy kolejnym cytowaniu możemy skrócić tytuł do jednego – dwóch słów np.:

   1 I. Pietrzyk, Polityka Regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2001, s. 59-62.

   2 A. Kukliński, K. Pawłowska, Innowacja – edukacja- rozwój regionalny, Nowy Sącz 1998, s. 87.

   3 I. Pietrzyk, Traktat o Unii Europejskiej a samorząd terytorialny, “Gospodarka Narodowa” 1993, nr 12, s. 42.

   4 I. Pietrzyk, Polityka regionalna…, s. 55.

   5 J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 1985, s. 217.

   6 I. Pietrzyk, Traktat o Unii…, s. 40-41.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   niedziela, 13 marca 2016 22:04
 • środa, 28 listopada 2012
  • TABELE, WYKRESY, RYSUNKI, SCHEMATY ITP.


   • Należy opisać w tekście prezentowany rysunek, tabelę.

   • Elementy przygotowywane są samodzielnie przez autora (nie wolno kopiować schematów z cudzych publikacji!), wyjątek
    stanowią zdjęcia

   • Tabele, rysunki itp. Powinny mieścić się na 1
    stronie, w przypadku trudności proponuję przesunięcia względem tekstu lub
    zmniejszenie czcionki;

   • Opis źródła do tabel, wykresów jest identyczny z
    przypisem źródłowym do tekstu.

   • Przykładowe tabela

   Tabela 3.1. Pułap ochrony w systemach ubezpieczenia depozytów w Polsce (w EUR)

   Kwota gwarantowana do:

   Bankowy Fundusz Gwarancyjny*

   Towarzystwo Ubezpieczeń
     Wzajemnych SKOK

   16-lut-1995

   0  

   0  

   30-cze-1997

   3 000  

   0  

   31-gru-1997

   4 000  

   0  

   30-kwi-1998

   5 000  

   0  

   31-gru-1998

   5 000  

   5 000  

   31-gru-1999

   8 000  

   5 000  

   31-gru-2000

   11 000  

   11 000  

   31-gru-2001

   15 000  

   15 000  

   31-gru-2002

   18 000  

   18 000  

   14-paź-2008

   22 500  

   22 500  

   27-lis-2008

   22 500  

   50 000  

   obecnie

   50 000  

   50 000  

   * W systemie ochrony BFG do 27.11.2008 r. stosowano koasekurację; kwoty powyżej równowartości 1000 EUR chronione były w 90%

   Źródło: Opracowanie własne na podstawie BFG, KSKOK, informacji prasowych.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   środa, 28 listopada 2012 10:36
 • piątek, 31 sierpnia 2012
  • Wymogi stawiane pracom dyplomowym

   Zakończenie winno obejmować usystematyzowane wyniki przeprowadzonych w pracy badań oraz sformułowane na ich podstawie wnioski. Przy pisaniu pracy należy uwzględnić poniższe wymogi.

   1. Praca dyplomowa powinna zawierać:

    

   ·         Wstęp (2 strony)

   ·         Rozwinięcie

   ·         Zakończenie (2 strony)

   ·         Spis literatury

   ·        Spis tablic

   ·         Spis wykresów i rysunków

    

   Wstęp powinien obejmować:

    

   ·         Uzasadnienie wyboru tematu pracy,

   ·         Sformułowanie problemu badawczego (przedmiotu badań),

   ·         Określenie celu badań,

   ·         Krótki opis wykorzystanych metod badawczych,

   ·        Opis zakresu problemowego pracy (zawartości poszczególnych rozdziałów pracy),

   ·         Charakterystyka wykorzystanej w pracy literatury oraz źródeł danych liczbowych.

    

   Treść pracy powinna być podzielona na rozdziały oraz podrozdziały. Ta część pracy powinna charakteryzować się właściwymi proporcjami treści o charakterze teoretycznym, metodycznym i empirycznym. Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się opanowaniem wiedzy z badanego obszaru, znajomością i umiejętnością zastosowania odpowiednio dobranych metod i technik badawczych oraz interpretacją uzyskanych wyników. Każdy rozdział pracy powinien być zakończony krótkim podsumowaniem.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Wymogi stawiane pracom dyplomowym”
   Tagi:
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   piątek, 31 sierpnia 2012 11:45
 • wtorek, 17 lipca 2012
  • Praca magisterska

   Praca magisterska powinna zawierać co najmniej 3 rozdziały. Tekst poszczególnych rozdziałów pracy nie powinien być „ciągły” lecz podzielony na podrozdziały, punkty podpunkty aż do 3-go stopnia podziału. Gdy dane zagadnienie jest szczególnie obszerne lub omawiane bardzo gruntownie, można wprowadzić do tekstu tytuły niższego rzędu. Należy jednak dążyć do zachowania w całej pracy (w poszczególnych rozdziałach) identycznej głębokości podziału omawianej problematyki. Na początku rozdziału, przed jego pierwszym punktem, można zasygnalizować problematykę omówioną w kolejnych częściach danego rozdziału. Na końcu rozdziału pożądane jest zamieszczenie akapitu „przejściowego”, nawiązującego do zagadnień przedstawionych w następnym rozdziale.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   wtorek, 17 lipca 2012 10:13
 • środa, 27 czerwca 2012
 • czwartek, 17 maja 2012
  • Wstęp

   Wstęp pisze się po opracowaniu i napisaniu części zasadniczej pracy. We wstępie powinno się
   znaleźć wyjaśnienie tytułu pracy, przedstawienie tła, na którym zarysowuje się
   badany problem, omówienie badań w zakresie omawianego zagadnienia,
   przedstawienie własnego problemu badawczego, celu oraz tezy pracy, uzasadnienie
   naukowe lub praktyczne podjętych badań, krótkie streszczenie poszczególnych
   rozdziałów.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   czwartek, 17 maja 2012 10:46
 • środa, 14 marca 2012
 • poniedziałek, 06 lutego 2012
 • środa, 01 lutego 2012