Pisanie o pisaniu

Wpisy

 • wtorek, 06 czerwca 2017
  • PRACA Z LITERATURĄ

   W doborze literatury problemu należy dążyć do spełnienia wymogu, by byta to literatura aktualna, najnowsza. Wykorzystanie literatury i źródeł powinno mieście się w proporcjach: książki 50-60%, prasa (branżowa i specjalistyczna) 30-40% i źródła elektroniczne 10-20%. Należy unikać pisania obszernych fragmentów pracy wyłącznie na podstawie jednego źródła. Autor pracy licencjackiej powinien wykazać się umiejętnością toczenia informacji pochodzących z różnorodnych źródeł. Warto wykorzystać następujące sugestie:

   • Należy zdecydowanie preferować monografie i artykuły specjalistyczne, unikać publikacji prasowych, nie zweryfikowanych pozycji internetowych oraz encyklopedii i słowników.
   • Podręczniki należy wykorzystywać tylko w razie konieczności.
   • Należy zwracać uwagę na wydawcę i wybierać pozycje wydawców znanych, np. PWE, PWN, Poltext, Oficyna Ekonomiczna, a także różnych wydawnictw uczelnianych: SGH, Akademii Ekonomicznych w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, itp.
   • Spośród czasopism należy preferować znane i o odpowiedniej tradycji.
   • Spośród dostępnych źródeł należy wybierać pozycje autorów uznanych, autorytetów w danej dziedzinie.

   • Cenną kopalnią informacji  są różnego  rodzaju  materiały pokonferencyjne, choć i tu należy zachować ostrożność, ponieważ bok referatów znanych specjalistów występują pierwsze próby zupełnie młodych naukowców, często ubogie merytorycznie lub metodycznie.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   wtorek, 06 czerwca 2017 00:00
 • środa, 31 maja 2017
  • DOPUSZCZALNE MODELE PRAC

   W specjalności .reklama" dopuszczalne są następujące modele prac licencjackich:

   1. Model komunikacyjny

   Model komunikacyjny stanowi opracowanie, opisujące działalność konkretnej organizacji gospodarcze|, administracyjnej lub społecznej pod kotem sposobu jej komunikacji z otoczeniem i obejmuje element autorskiego rozwiązania, usprawnienia lub podejścia w tej dziedzinie. Przykładowe tematy proc:

   • projekt kampanii reklamowej dla nowego produktu X (usługi),
   • budowa kompleksowego wizerunku analizowanego podmiotu X,
   • integracjo kilku (kilkunastu) narzędzi promocji sprzedaży w działalności firmy X,
   • projekt działań PR dla firmy X,
   • rola czynnika ludzkiego w procesie sprzedaży osobistej no przykładzie firmy X,
   • projekt programu lojalnościowego dla produktu X.
   1. Model opisowo-analityczny

   Model opisowo-analityczny stanowi przykład przekrojowego opracowania, opisującego wybrane zagadnienie, ideę lub zastosowanie narzędzia w odniesieniu do konkretnej rzeczywistości gospodarczej (lub społecznej) i obejmuje własne przemyślenia, oceny i wnioski autora w danej dziedzinie. Przykładowe tematy prac:

   • Symbol krzyża w kampaniach reklamowych firm ubezpieczeniowych
   • Technika „direct mail" w służbie klubów książki
   • Sponsoring jako element strategii rynkowej sektora piwnego w Polsce
   • Modele organizacji działu  promocji  największych  polskich reklamodawców
   • Zależność funkcji i struktury organizacyjnej agencji reklamowych typu ,full-service"
   1. Model kreatywny

   Model kreatywny może zostać w części oparły na elementach modelu analitycznego lub komunikacyjnego, jednak w części autorskiej ma charakter opracowania  graficznego,   audiowizualnego,   słownego, muzycznego itp. Przykładowe tematy prac:

   • Rozwój logotypu firmy X w związku z ewolucją jej misji
   • Księga standardów jako sposób unifikacji komunikacji wizualnej na przykładzie firmy X
   • Film reklamowy w strategii komunikacji firmy X
   • Kompania prasowa odkurzana marki X jako podstawowy instrument plonu promocji
   • Ewolucjo elementów tożsamości wizualnej firmy X

   W specjalności „zarządzanie zasobami ludzkimi" dopuszczalne są następujące modele proc licencjackkh:

   1. Model empiryczny

   Model empiryczny koncentruje się no konkretnym przypadku, empirycznie zaczerpniętym z praktyki zarządzania zasobami pracy określonej, rzeczywiście istniejącej, firmy. Przykładowe tematy prac:

   • Systemy okresowych ocen pracowniczych no potrzeby firmy X
   • Metody zarządzania konfliktem (no tle sporu zbiorowego w firmie X)
   • Metody racjonalizacji kosztów pracy w firmie X
   • Możliwości zastosowania metody Assessment Center w firmie X
   • Koncepcja systemu motywatorów pozapłacowych na potrzeby firmy X.
   1. Model opisowo-analityczny

   Zasadniczo różnica modelu empirycznego i opisowo-analitycznego polega na zakresie wykorzystania danych zgromadzonych empirycznie oraz przekrojowym podejściu do tematu. Przykładowe tematy prac:

   • Metody rekrutacji i selekcji członków zarządów wybranych spółek kapitałowych z udziałem skarbu państwo
   • Związek strategii zatrudnienia z misją i strategią w firmach produkcyjnych
   • Metodologia budowy indywidualnych ścieżek karier w firmach wydawniczych
   • Struktura działu personalnego w agencji reklamowej

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   środa, 31 maja 2017 01:00
 • piątek, 26 maja 2017
  • TEMAT l TYTUŁ PRACY LICENCJACKIEJ

   Temat pracy licencjackiej określa planowany zakres problemowy oraz granicę treści.

   Tytuł pracy powinien być zwarty i komunikatywny. Jest deklaracją konkretnej leży, szczegółowego pola wysiłku intelektualnego Studenta, nazwy opracowania lub wdrożenia. Tytuł jest ustalany wspólnie przez Promotora i Studenta. Tytuł pracy musi mieście się w ramach zatwierdzonego przez Dyrektora właściwego Instytutu tematu pracy licencjackiej. Tytuł pracy powinien brzmieć komunikatywnie i być możliwie krótki. Merytoryczna poprawność tytułu pracy potęgo no zawarciu w nim istoty analizowanego problemu. Tytuł sugeruje co jest sednem problemu, co stanowi jego peryferie, a co jest poza tematem. Jeżeli w pracy autor skupił się na analizie przypadku konkretnej organizacji, powinno to być uwidocznione przez dodanie podtytułu np. „na przykładzie firmy X*.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   piątek, 26 maja 2017 00:00
 • piątek, 12 maja 2017
  • ZASADY FORMALNE PRZY PISANIE PRACY LICENCJACKIEJ

   1. Pracę licencjacką wykonuje Student pod kierunkiem Promotora wybranego spośród wskazanych dla danej specjalności studiów przez Rektora Pracowników dydaktycznych Uczelni. Wybór Promotora pracy dyplomowej Studenta następuje w okresie pierwszych trzech miesięcy przedostatniego semestru studiów. W przypadku proc, których temat ma charakter interdyscyplinarny Dyrektor właściwego Instytutu wyznacza promotora, którego zadaniem jest pomoc Studentowi w realizacji części pracy nie mieszczącej się w podstawowej dyscyplinie pracy licencjackiej.
   2. Pracę licencjacką w uczelni Student przygotowuje indywidualnie i samodzielnie, korzystając w tym celu z zajęć przedmiotu „Seminarium dyplomowe" oraz indywidualnych konsultacji z Promotorem, ewentualnym promotorem oraz innymi, kompetentnymi w określonych dziedzinach, Pracownikami dydaktycznymi Uczelni.
   3. Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu „Seminarium dyplomowe" na przedostatnim semestrze studiów jest złożenie Promotorowi planu pracy i uzyskanie jego zatwierdzenia oraz uzgodnienie z Promotorem tematu pracy dyplomowej, a także zatwierdzenie go przez Dyrektora włosowego Instytutu Uczelni w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych piątego semestru studiów.
   4. Seminarium dyplomowe ma status zajęć ćwiczeniowych, jego zaliczenie odbywa się no ocenę. Uzyskanie oceny zaliczeniowej z tego przedmiotu, niezależnie od szczegółowych wymagań merytorycznych określonych przez osobę prowadzącą te zajęcia, wymogą uzyskania 70-procentowej frekwencji na zajęciach w każdym z semestrów.
   5. Student składa w sekretariacie Uczelni dwa egzemplarze pracy dyplomowej, nie później niż do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów. No pisemny wniosek Studenta, pozytywnie zaopiniowany przez Promotora, Dyrektor Instytutu może przedłużyć ten termin do końca sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów. Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu .Seminarium dyplomowe" na ostatnim semestrze studiów.
   6. Złożoną pracę dyplomową oceniają Promotor oraz Recenzent powołany przez Dyrektora Instytutu. W przypadku zaistnienia znacznej rozbieżności ocen, w szczególności w przypadku wystawienia ocen pozytywnej I negatywnej. Dyrektor Instytutu powołuje drugiego Recenzenta i po zapoznaniu się z uzasadnieniem ocen wystawionych przez Promotora i Recenzentów dokonuje ostatecznej oceny pracy licencjackiej.
   7. Do egzaminu dyplomowego może zostać dopuszczony student, który uzyskał oceny pozytywne zaliczeń wszystkich zajęć realizowanych w formie ćwiczeń, złożył z ocenami pozytywnymi egzaminy wszystkich przedmiotów realizowanych w formie wykładów, zrealizował i uzyskał oceny pozytywne praktyk zawodowych w wymaganym wymiarze, otrzymał pozytywne oceny pracy dyplomowej, uregulował wszystkie zobowiązania finansowe no rzecz Uczelni oraz zwrócił wszystkie wypożyczone z biblioteki pozycje.
   8. Celem egzaminu dyplomowego jest ocena znajomości tematyki, będącej przedmiotem pracy dyplomowej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu specjalności zawodowej. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i jest prowadzony przed komisją egzaminacyjną. Wynik egzaminu dyplomowego ogłaszany jest ustnie w dniu egzaminu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   piątek, 12 maja 2017 13:15
 • niedziela, 13 marca 2016
  • Przykłady przypisów źródłowych

   (wydawnictwo zwarte):

   1. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, Warszawa 2000, s. 68.

   (artykuł w czasopiśmie):

   1. Pietrzyk, Traktat o Unii Europejskiej samorząd terytorialny, “Gospodarka Narodowa” 1993, nr 12, s. 37; L. Milski, Pieniądze i podatki, “Rzeczpospolita” 2002, nr 30. Nazwa czasopisma podawana jest drukiem prostym i wzięta w cudzysłów. Niedopuszczalne jest stawianie przed tytułem czasopisma [w:].

   (praca zbiorowa):

   1. Milewskiego (red.), Podstawy ekonomii, Warszawa 1999.

   (artykuł w pracy zbiorowej):

   1. Michałowski, Polska w OECD [w:] S. Parzymiesa i I. Popiuk-Rysińskiej (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 158. Uwaga! przed [w:] nie stosuje się żadnych znaków typu kropka, przecinek, średnik.

   (Podobny zapis powinien być stosowany w informacji źródłowej do rysunków, tabel, wykresów).

   W przypadku powtarzania się tego samego źródła w przypisach stosujemy zapis skrócony np. podczas cytowania tej samej pracy kilka razy po sobie:

   1 J. Kaliński, Gospodarka Polski w latach 1944-1989. Przemiany strukturalne, Warszawa 1995.

   2 Tamże, s. 34.

   W wypadku, kiedy cytujemy to samo źródło wspomniane kilka przypisów wcześniej używamy skrótu op.cit. lub dz. cyt. (op.cit. jest zawsze kursywą i bez spacji pomiędzy, dz. cyt. drukiem prostym i ze spacją). Uwaga – należy być konsekwentnym i jeżeli stosujemy op.cit., to w przypadku powtórzenia tego samego źródła w momencie cytowania kilka razy po sobie stosujemy ibidem. Jeżeli natomiast wybieramy wersje polską dz. cyt. (dzieło cytowane), to używać należy tamże, np.:

   1 G.W. Kołodko, Transformacja polskiej gospodarki: sukces czy porażka?, Warszawa 1992, s. 68.

   2 K. Żukrowska, Przygotowanie Polski do unii gospodarczo-walutowej [w:] S. Parzymiesa i I. Popiuk-Rysińskiej (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 265-266.

   3 G.W. Kołodko, op.cit., s. 27.

   Uwaga! Pomiędzy inicjałami imienia nie ma spacji.

   Jeżeli przeczytamy kilka opracowań tego samego autora, przy kolejnym cytowaniu możemy skrócić tytuł do jednego – dwóch słów np.:

   1 I. Pietrzyk, Polityka Regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2001, s. 59-62.

   2 A. Kukliński, K. Pawłowska, Innowacja – edukacja- rozwój regionalny, Nowy Sącz 1998, s. 87.

   3 I. Pietrzyk, Traktat o Unii Europejskiej a samorząd terytorialny, “Gospodarka Narodowa” 1993, nr 12, s. 42.

   4 I. Pietrzyk, Polityka regionalna…, s. 55.

   5 J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 1985, s. 217.

   6 I. Pietrzyk, Traktat o Unii…, s. 40-41.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   niedziela, 13 marca 2016 22:04
 • wtorek, 15 grudnia 2015
  • ZNACZENIE PRACY LICENCJACKIEJ

   Przygotowanie i obrona pracy licencjackiej jest, obok zdania wszystkich egzaminów, zdobycia zaliczeń ćwiczeń oraz zaliczenia praktyk, niezbędnym warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu licencjata.

   Praca licencjacka jest podsumowaniem trzyletniego cyklu kształcenia. Jej zadaniem (podobnie jak egzaminu dyplomowego) jest dowiedzenie stopnia przygotowania przyszłego licencjata do wykonywania pracy w określonej specjalności. Wymagania stawiane pracy licencjackiej odnoszą się, zatem do pełnego zakresu kształcenia, prowadzonego w ramach obowiązującego programu studiów.

   Praca licencjacka jest także pierwszym tak poważnym dokumentem o charakterze zawodowym, tworzonym przez studentów Uczelni. Wymaga się, zatem od niego respektowania określonych w niniejszym dokumencie standardów w zakresie konstrukcji, treści, języka oraz formy.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   wtorek, 15 grudnia 2015 08:01
 • środa, 28 listopada 2012
  • TABELE, WYKRESY, RYSUNKI, SCHEMATY ITP.


   • Należy opisać w tekście prezentowany rysunek, tabelę.

   • Elementy przygotowywane są samodzielnie przez autora (nie wolno kopiować schematów z cudzych publikacji!), wyjątek
    stanowią zdjęcia

   • Tabele, rysunki itp. Powinny mieścić się na 1
    stronie, w przypadku trudności proponuję przesunięcia względem tekstu lub
    zmniejszenie czcionki;

   • Opis źródła do tabel, wykresów jest identyczny z
    przypisem źródłowym do tekstu.

   • Przykładowe tabela

   Tabela 3.1. Pułap ochrony w systemach ubezpieczenia depozytów w Polsce (w EUR)

   Kwota gwarantowana do:

   Bankowy Fundusz Gwarancyjny*

   Towarzystwo Ubezpieczeń
     Wzajemnych SKOK

   16-lut-1995

   0  

   0  

   30-cze-1997

   3 000  

   0  

   31-gru-1997

   4 000  

   0  

   30-kwi-1998

   5 000  

   0  

   31-gru-1998

   5 000  

   5 000  

   31-gru-1999

   8 000  

   5 000  

   31-gru-2000

   11 000  

   11 000  

   31-gru-2001

   15 000  

   15 000  

   31-gru-2002

   18 000  

   18 000  

   14-paź-2008

   22 500  

   22 500  

   27-lis-2008

   22 500  

   50 000  

   obecnie

   50 000  

   50 000  

   * W systemie ochrony BFG do 27.11.2008 r. stosowano koasekurację; kwoty powyżej równowartości 1000 EUR chronione były w 90%

   Źródło: Opracowanie własne na podstawie BFG, KSKOK, informacji prasowych.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   środa, 28 listopada 2012 10:36
 • piątek, 31 sierpnia 2012
  • Wymogi stawiane pracom dyplomowym

   Zakończenie winno obejmować usystematyzowane wyniki przeprowadzonych w pracy badań oraz sformułowane na ich podstawie wnioski. Przy pisaniu pracy należy uwzględnić poniższe wymogi.

   1. Praca dyplomowa powinna zawierać:

    

   ·         Wstęp (2 strony)

   ·         Rozwinięcie

   ·         Zakończenie (2 strony)

   ·         Spis literatury

   ·        Spis tablic

   ·         Spis wykresów i rysunków

    

   Wstęp powinien obejmować:

    

   ·         Uzasadnienie wyboru tematu pracy,

   ·         Sformułowanie problemu badawczego (przedmiotu badań),

   ·         Określenie celu badań,

   ·         Krótki opis wykorzystanych metod badawczych,

   ·        Opis zakresu problemowego pracy (zawartości poszczególnych rozdziałów pracy),

   ·         Charakterystyka wykorzystanej w pracy literatury oraz źródeł danych liczbowych.

    

   Treść pracy powinna być podzielona na rozdziały oraz podrozdziały. Ta część pracy powinna charakteryzować się właściwymi proporcjami treści o charakterze teoretycznym, metodycznym i empirycznym. Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się opanowaniem wiedzy z badanego obszaru, znajomością i umiejętnością zastosowania odpowiednio dobranych metod i technik badawczych oraz interpretacją uzyskanych wyników. Każdy rozdział pracy powinien być zakończony krótkim podsumowaniem.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Wymogi stawiane pracom dyplomowym”
   Tagi:
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   piątek, 31 sierpnia 2012 11:45
 • wtorek, 17 lipca 2012
  • Praca magisterska

   Praca magisterska powinna zawierać co najmniej 3 rozdziały. Tekst poszczególnych rozdziałów pracy nie powinien być „ciągły” lecz podzielony na podrozdziały, punkty podpunkty aż do 3-go stopnia podziału. Gdy dane zagadnienie jest szczególnie obszerne lub omawiane bardzo gruntownie, można wprowadzić do tekstu tytuły niższego rzędu. Należy jednak dążyć do zachowania w całej pracy (w poszczególnych rozdziałach) identycznej głębokości podziału omawianej problematyki. Na początku rozdziału, przed jego pierwszym punktem, można zasygnalizować problematykę omówioną w kolejnych częściach danego rozdziału. Na końcu rozdziału pożądane jest zamieszczenie akapitu „przejściowego”, nawiązującego do zagadnień przedstawionych w następnym rozdziale.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   wtorek, 17 lipca 2012 10:13
 • środa, 27 czerwca 2012