Pisanie o pisaniu

Wpisy

 • środa, 27 lutego 2019
 • piątek, 04 stycznia 2019
  • Wydawnictwa ciągłe - jak zapisywać

               Element:                                                                    Przykład:

    

   Tytuł                                                                    Nauka i Przyszłość : miesięcznik

                                                                                 informacyjno-publicystyczny.

    

   Odpowiedzialność                                             Polska Akademia Nauk, Centrum

                                                                                  Upowszechniania Nauki.

    

   Oznaczenie zeszytu                                             Grudzień 1990 nr 1- .

   (daty i/lub numery zeszytu)

    

   Miejsce wydania i wydawca                            Warszawa : Centrum

                                                                                  Upowszechniania Nauki,

    

   Rok                                                                       1990-.

   Seria

   Uwagi

   Numer znormalizowany                                   ISSN 0867-2687.

   Przykład dotyczący całości czasopisma:

    Nauka i Przyszłość : miesięcznik informacyjno-publicystyczny. Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki. Grudzień 1990 nr 1- . Warszawa : Centrum Upowszechniania Nauki, 1990- . ISSN 0867-2687. 

   lub z inną interpunkcją:

    Nauka i Przyszłość. Miesięcznik informacyjno-publicystyczny. Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki. Grudzień 1990 nr 1- . Warszawa : Centrum Upowszechniania Nauki, 1990- . ISSN 0867-2687.

    lub tylko  elementy obowiązkowe:

   Nauka i Przyszłość.  Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki. Grudzień 1990 nr 1-. 1990- . ISSN 0867-2687.

    Przypis dotyczący dwóch roczników.

   Przegląd Biblioteczny. Polska Akademia Nauk, Biblioteka w Warszawie. Barbara Sordylowa - redaktor naczelny. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1999-2000, R. 67-68. Warszawa : Biblioteka PAN 1999-2001. ISSN 0033-202X.

   lub tylko elementy obowiązkowe:

   Przegląd Biblioteczny. Polska Akademia Nauk, Biblioteka w Warszawie. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1999-2000, R. 67-68. 1999-2001. ISSN 0033-202X.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   piątek, 04 stycznia 2019 11:31
 • czwartek, 17 maja 2018
  • Streszczenie pracy

   Streszczenie pracy składa się ze wszystkich elementów (wstępu, celu badań, opisu metod, wyników z dyskusją i wniosków), tak jak pełna praca, ale może mieć zaledwie do 1000 znaków. Nie należy unikać wartości liczbowych i podać chociaż te najważniejsze. W streszczeniu nie ma miejsce na cy­tacje, tabele i ryciny.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   czwartek, 17 maja 2018 17:00
 • czwartek, 12 kwietnia 2018
 • środa, 07 marca 2018
  • Takie tam, różne...

   Cytaty w tekście pracy należy przedstawiać w cudzysłowie. Mogą pochodzić z różnych źródeł bibliografii.

   Przypisy powinny znajdować się na dole każdej strony pisane czcionką „10”, tytuły podajemy kursywą.

   Każdy rozdział (poza pierwszym) powinien zawierać część wprowadzającą, łączącą dany rozdział z poprzednim i nawiązującą do jego głównych tez oraz przedstawiającą cel i organizację danego rozdziału.

   Praca magisterska jest podsumowaniem studiów i obrazem umiejętności studentów w pisemnym wyrażaniu swoich poglądów naukowych. Jest też pierwszym stopniem ewentualnej kariery naukowej. Krótko mówiąc - jest czymś bardzo ważnym.

   Praca magisterska: - jest typem pracy promocyjnej, dającej absolwentowi tytuł zawodowy magistra zarządzania, - jest pracą samodzielną, kierowaną przez promotora, - podlega recenzji, - podlega obronie w trakcie egzaminu magisterskiego. Ponadto zaleca się, aby temat pracy był powiązany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia.

   Wstęp do pracy musi zawierać hipotezę naukową (np. wykorzystywane w praktyce bankowości prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów gwarantują zawsze pełny zwrot pożyczonych przez bank sum).

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   środa, 07 marca 2018 02:03
 • czwartek, 22 lutego 2018
  • Praca dyplomowa wymogi

   Praca DYPLOMOWA musi być napisana na komputerze. Znormalizowany tekst to czcionka Times New Roman, normalnej grubości, o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami wewnątrz paragrafu 1,5 wiersza, poszczególne akapity bez oddzieleń (0 pt), wcięcie pierwszego wiersza akapitu 25 pt, tekst automatycznie wyrównany do prawego i lewego marginesu (wyjustowany). Tekst opisowy (stosowany w opisach tabel, rysunków, przypisach, biografii) to czcionka Times New Roman, normalnej grubości, o rozmiarze 10 pt, odstęp między wierszami wewnątrz paragrafu pojedynczy (1,0 wiersza), poszczególne akapity bez oddzieleń (0 pt), wysunięcie pierwszego wiersza akapitu 25 pt, tekst automatycznie wyrównany do prawego i lewego marginesu (wyjustowany).


   Praca musi mieć format A-4, układ pionowy, ułożenie tekstu w jednej kolumnie, marginesy (zewnętrzny, wewnętrzny, górny i dolny) 70 pt (2,5 cm), dodatkowy wewnętrzny margines na oprawę 28 pt (1,0 cm). Nie zaleca się dzielenia wyrazów.


   Praca dyplomowa powinna mieć od 80 do 110 stron znormalizowanego tekstu. Do podanych wielkości nie wlicza się dodatków, aneksów i załączników.


   Praca dyplomowa powinna być drukowana według następujących zaleceń:

   1) strona tytułowa (według załączonego wzoru strony tytułowej);
   2) oświadczenie promotora pracy ; Oświadczenie autora pracy (według wzoru);
   3) streszczenie , tytuł pracy, słowa kluczowe w języku polskim (według wzoru);
   4) tytuł pracy, słowa kluczowe w języku angielskim (według wzoru);
   5) spis treści (według wzoru);
   6) treść pracy rozpoczynająca się wstępem (wprowadzeniem);
   7) ostatnia strona – wyrażenie zgody na publikowanie i na udostępnianie pracy w bibliotece (według wzoru)

   Punkty 1), 2), 3), 4), 5) i 7) należy drukować jednostronnie. Treść pracy musi być drukowana dwustronnie, numerację stron rozpoczyna się od wstępu (wprowadzenia).


   Praca musi być trwale zszyta, oprawiona w sztywną (twardą) okładkę (według wzoru), na wewnętrznej lewej stronie oprawy powinna być wklejona koperta w której należy umieścić wersję elektroniczną (płyta CD lub DVD) pracy, zapisaną jako jeden plik z rozszerzeniem .doc lub innym możliwym do otworzenia w programie Microsoft Word. Dodatkowo można dołączyć plik z rozszerzeniem .pdf . Nazwa pliku musi mieć następujący format NUMER ALBUMU-SKRÓT KIERUNKU-SKRÓT RODZAJU PRACY.doc. Skróty nazw kierunków innych niż pedagogika będą podane w Dziekanacie. Przykład nazwy pliku: 3658-PED.doc (student o numerze indeksu 3658, kierunku pedagogika). Nazwa pliku powinna być napisana dużymi literami, rozszerzenie małymi. Na płycie w sposób trwały (długopisem przeznaczonym do opisywania płyt CD) należy własnoręcznie umieścić następujące informacje: imię i nazwisko studenta, numer albumu, tytuł pracy dyplomowej. W przypadku pracy zbiorowej należy umieścić imiona, nazwiska i numery albumów autorów. Dołączona do pracy wersja elektroniczna musi być w 100% zgodna z wydrukiem pracy, przekazanym do dziekanatu. Pracę składa się w BOS w dwóch identycznych egzemplarzach.


   Obowiązek sprawdzenia czy praca dyplomowa spełnia wszystkie wymogi formalne, spoczywa na promotorze.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   czwartek, 22 lutego 2018 12:03
 • wtorek, 02 stycznia 2018
  • Tworzenie przypisów

   Publikacje zamieszczone w czasopismach/wydawnictwach ciągłych (np. w zeszytach naukowych) powinny

   być zredagowane w przypisie w sposób następujący:

   12 Jarugowa A., Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego. Controlling i

   Rachunkowość Zarządcza w Firmie 2000, nr 1, s. 9.

   13 Ciak J., Ewolucja systemu podatkowego w latach dziewięćdziesiątych w Polsce. Roczniki Naukowe Wyższej

   Szkoły Bankowej w Toruniu 2001, R. 1, s. 189-200.

   Publikacje zamieszczone w gazetach powinny być zredagowane w przypisie w sposób podobny do

   obowiązującego dla czasopism, oprócz roku należy podać dzień, miesiąc oraz numer, np.

   14 Horbaczewski R., Gmina może się nie zgodzić na hazard na swoim terenie. Rzeczpospolita z 13 listopada

   2008, nr 256, s. c3.

   Przypis dotyczący aktu prawnego powinien wyglądać następująco:

   15 Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dz. U. 1998, Nr 137,

   poz. 887.

   Przykłady przypisów dotyczących materiałów niepublikowanych:

   16 Dudziak A., Perspektywy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu tożsamością biblioteki uczelnianej.

   Wykład inauguracyjny wygłoszony na konferencji naukowej „Public relations jako narzędzie kreowania

   wizerunku bibliotek”, zorganizowanej w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, w dniu 11

   maja 2006 r.

   17 Duda M., Sankcje podatkowe w podatku od towarów i usług, promotor: prof. dr hab. Jan Głuchowski. Lublin:

   Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2005, s. 45-95. Maszynopis pracy doktorskiej.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Tworzenie przypisów”
   Tagi:
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   wtorek, 02 stycznia 2018 11:12
 • piątek, 22 grudnia 2017
  • Recenzja pracy

   OCENA MERYTORYCZNA PRACY (razem 0–25)

   • Praca badawcza (naukowa)
   • 1.1. Zgodność treści pracy z jej tytułem i założonymi celami (0-2) 5
   • 1.2. Wartość naukowa omawianej problematyki, w jakim stopniu praca stanowi nowe ujęcie problemu, zaproponowane cele i hipotezy badawcze (0–3) 5
   • 1.3. Poprawność metodyki (0-3) 5
   • 1.4. Kompletność dokumentacji i czytelność przedstawienia wyników (0–3) 5
   • 1.5. Prawidłowość wyboru i stopień zaawansowania wykorzystanych technik obliczeniowych, poprawność obliczeń (0–4)   5
   • 1.6. Umiejętność interpretacji i wnioskowania (0–4) 5
   • 1.7. Obiektywizm i krytycyzm w dyskusji wyników (0–3) 5
   • 1.8. Ilość i jakość wykorzystanych źródeł (0–3) 5
   • Suma punktów oceny merytorycznej 5

   OCENA FORMALNA PRACY (razem 0–12)

   2.1. Układ pracy (struktura podziału treści, kolejność rozdziałów (0–2)  5

   2.2. Powtórzenia treści (tekst, ryciny, tabele) (0-2)  5

   2.3. Edycja (akapity, marginesy, odstępy, czcionka) (0-1)  5

   2.4. Poprawność doboru, czytelność, wykresów, rycin i tabel (0–4)  5

   2.5. Język (poprawność języka, styl, ortografia) (0-3)  5

   Suma punktów oceny formalnej  5

   1. Estetyka, pracochłonność, innowacyjność i inne elementy nie ujęte w ocenie (0–3) 5
   2. SUMA PUNKTÓW 5

   OCENA KOŃCOWA:

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   piszacamama
   Czas publikacji:
   piątek, 22 grudnia 2017 11:50
 • czwartek, 14 grudnia 2017
 • czwartek, 23 listopada 2017

Kanał informacyjny

Jeśli potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy to polecam serwis pisanie.edu.pl - pisanie prac